.

Over Colland Administratie Systeem (CAS)

De algemene voorwaarden

Bij het registeren in CAS wordt u gevraagd in te stemmen met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden luiden als volgt:

Artikel 1.     Definities

  1. Backoffice Colland: de organisatie die in opdracht van de besturen van de sociale fondsen de administratie van die sociale fondsen voert.
  2. CAS: het Colland Administratie Systeem, het digitale administratiesysteem.
  3. Indiener: de werkgever of werknemer die namens een bedrijf of zichzelf een aanvraag of declaratie indient voor een van de regelingen opgenomen in CAS. Als indiener worden ook beschouwd accountants- en boekoudkantoren die handelen in opdracht van een werkgever die valt onder de cao Colland.
  4. Sociale fondsen: de stichting fonds Colland Arbeidsmarktbeleid, de stichting Overbruggingsfonds en de stichting Uitvoering WW-aanvulling agrarische sectoren.
  5. Werkgeversportal: de digitale portal van www.bplpensioen.nl.


Artikel 2.              

Met het indienen van een aanvraag of declaratie verklaart de indiener automatisch alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en geeft de indiener de Backoffice Colland toestemming om deze gegevens te controleren.

 

Artikel 3.

De indiener verklaart door het indienen van een aanvraag of declaratie kennis te hebben genomen van het  uitvoeringsreglementen van de regelingen waarvoor de indiener een aanvraag of declaratie heeft ingediend.

 

Artikel 4.

De gegevens van de indiener/gebruiker zullen door de sociale fondsen en de Backoffice Colland enkel en alleen worden  gebruikt voor het verwerken en beoordelen van de aanvraag of declaratie, statistische doeleinden en communicatie tussen CAS en de indiener. Voor het gebruik van de gegevens is een privacy verklaring opgesteld die te vinden is in CAS.

 

Artikel 5.

In het geval de indiener een werkgever is, is hij of zij verplicht om wijzigingen in de gegevens van zijn of haar bedrijf en die van de werknemers die bij het bedrijf in dienst door te geven via de werkgeversportal van BPL Pensioen. CAS is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door de onjuistheid van deze gegevens.

 

Artikel 6.

De indiener gebruikt CAS alleen voor het indienen van een aanvraag of declaratie voor een van de regelingen opgenomen in CAS. De indiener is verantwoordelijk voor de gegevens die hij of zij invoert, inclusief het beheer van zijn of haar inloggegevens. Het is een indiener niet toegestaan om zijn of haar inloggegevens aan derden te verstrekken.