Toelichting Steekproef CGIs uw declaratie bij het fonds Colland Arbeidsmarkt is in een steekproef gevallen? Dan bekent dit dat wij van u nadere informatie vragen die betrekking heeft op de declaratie(s). In dit document kunt u lezen waarom er steekproeven worden gehouden en wat dat voor u betekent. Ook is een beschrijving opgenomen van de informatie die u dient te leveren.

Waarom steekproeven?
Het fonds Colland Arbeidsmarkt kent een subsidieregeling voor werkgevers om tegemoet te komen in de scholingskosten van hun werknemers. De regeling is zo opgesteld dat werkgevers een grote vrijheid hebben in de keuze van zowel de cursus als de opleider. Ook is geprobeerd om bij de administratieve verwerking van een declaratie werkgevers en werknemers zo min mogelijk te belasten.

Dit heeft er helaas wel toe geleid dat er werkgevers en opleiders zijn die de subsidieregeling en de gelden op een ongewenste manier gebruiken. Gelden die u en uw werknemers opbrengen. Het bestuur is verantwoordelijk voor een juiste besteding van de gelden. Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven om door middel van steekproeven declaraties nader te bekijken. De steekproeven worden in principe op een willekeurige manier genomen.

Het bestuur realiseert zich dat het houden van de steekproeven op deze wijze een extra belasting geeft voor sommige werkgevers. Het alternatief zou zijn om aan alle declaraties zwaardere eisen te gaan stellen en daarmee zouden alle declaraties ingewikkelder worden. Het bestuur vraagt daarom op voorhand uw begrip voor en medewerking aan de steekproeven.

Uw declaratie zit in de steekproef. Wat nu?
Uw declaratie is opgenomen in de steekproef. Dat betekent dat uw declaratie voorlopig niet wordt beoordeeld. U ontvangt eerst een verzoek voor nadere informatie over de declaratie. Deze informatie dient u binnen 2 maanden na einddatum van de cursus te leveren. Het niet of gedeeltelijk leveren van de gevraagde informatie heeft gevolgen voor de beoordeling van uw declaratie en kan leiden tot een afwijzing van de declaratie.

Nadat u de informatie heeft aangeleverd wordt deze beoordeeld in relatie tot de declaratie. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:
a. Alles is in orde. De uitbetaling vindt vervolgens plaats.
b. Er zijn toch nog onduidelijkheden. De Backoffice neemt contact met u op om deze te bespreken. Eventueel wordt uw
    declaratie voorgelegd aan de sectorcommissie waarin werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van uw sector zitting hebben.
    Zij geven dan een definitief oordeel.
c. De declaratie wordt op basis van de informatie afgekeurd. U ontvangt daarvan bericht met de reden waarom de declaratie is afgekeurd.

Welke informatie moet ik aanleveren?
U wordt gevraagd de volgende documenten/informatie te leveren.

Bewijs van deelname
Een bewijs van deelname kan zijn een diploma of een getuigschrift. Het diploma of getuigschrift dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
- Naam van de cursus.
- Naam van de opleider.
- Naam van de deelnemer.
- Data cursus.
- Datum verstrekking van diploma/getuigschrift
- Handtekening namens de opleider.
- Handtekening van de deelnemer.

Ook als bewijs van deelname geldt ook een presentielijst waar de deelnemer heeft getekend voor aanwezigheid.

Bewijs van betaling
Als bewijs van betaling geldt een kopie bankafschrift (of print telebankieren). Uit de kopie dient af te leiden te zijn:
- De datum van betaling.
- Voor welke cursus en welke deelnemer de betaling is gedaan (bv. door middel van een factuurnummer).
- Het betaalde bedrag.
- Het rekeningnummer waarvan en het rekeningnummer waarop de betaling is gedaan.

Informatie op bankafschriften die geen relatie hebben met de declaratie kunt u uiteraard onleesbaar maken.

Inhoudelijke beschrijving van de cursus
Een inhoudelijke beschrijving van de cursus bevat minimaal de volgende informatie:
- De naam van de cursus.
- De cursusdata en het aantal dagdelen dat de cursus gegeven is.
- De cursuslocatie.
- Voor wie is de cursus bestemd.
- De leerdoelen van de cursus.
- Het programma en opbouw van de cursus (enkel een opsomming van de onderwerpen voldoet niet).
Disclaimer | Privacy statement
Powered by Gilde-BT
Bezig met laden een ogenblik geduld a.u.b.